جراحي مردان

بيمارستان دكتر فرهمندفر داراي دو بخش جراحي مردان 1 با 16 تخت و به سرپرستي علمي دكتر ارسلان مهبودي (متخصص ارتوپدي) و جراحي مردان 2 با 16 تخت و به سرپرستي علمي دكتر سعيد جوادي (متخصص ارتوپدي) مي باشد.

به طور ميانگين ماهيانه حدود 400 – 350 نفر بيمار و ساليانه 45 هزار نفر بيمار در اين بخش تحت مراقبت هاي درماني در زمينه هاي ارتوپدي ، زيبايي ، ENT ، داخلي ، ريه ، جراحي هاي عمومي و نوروسرجري قرار مي گيرند.

بخش جراحي مردان بيمارستان دكتر فرهمندفر داراي 8 اتاق بستري ، 2 اتاق خصوصي ( 1 اتاق ايزوله و 1 اتاق داخلي ) ، 1 اتاق چهار تخته و 5 اتاق دو تخته مي باشد كه توسط كادر پزشكي مجرب و پرستاران آموزش ديده و حاذق اداره مي گردد.

اتاق هاي عمومي مجهز به يخچال و تلويزيون مي باشند و تمامي تخت ها مجهز به زنگ احضار پرستار ، ميز متحرك ، كمد ، كاناپه مي باشند.

اتاق هاي خصوصي داراي يخچال و تلويزيون ، كاناپه و صندلي ، كمد و ميز متحرك و زنگ احضار پرستار مي باشند.

اتاق ايزوله علاوه بر امكانات فوق داراي سطل زباله عفوني و غيرعفوني مجزا نيز مي باشد.

جهت اجراي فرايض ديني متناسب با آئين مذهبي بيماران و پرسنل سنگ تيمم ، سجاده ، مهر ، چادر نماز فراهم و در اختيار عموم بيماران و همراهان و پرسنل به صورت مجزا قرار داده مي شود.

ارسال نظر