• سند استراتژیک بیمارستان 
  • برنامه های عملیاتی 
  • سنجه های اعتبار بخشی 98
  • جدول زمان بندی کمیته ها
  • آیین نامه کمیته های بیمارستانی

ارسال نظر