نيازمند نيروي كار در رشته بهداشت محيط ، متقاضي بايستي حداقل 3 سال سابقه كار داشته باشد

ارسال نظر